Újabb és újabb adatokkal kiegészítendő oldal!

A Budapesti Misszióház története,

(a Budapesti Bartók Béla Unitárius Egyházközség-ről).

1899 október 1.-én került sor Józan Miklósnak a budapesti lelkészi állásásba való beiktatásra. 1920.-ig Józan Miklós az egyetlen unitárius lelkész Budapesten. 1921.-töl a „püspöki vikáriusi" szolgálatot is végzi. Ez évben javaslat történt egy lelkészi vagy hitoktatói lelkészi állás létrehozására. Így Józan Miklós munkáját másodlelkészi-hitoktatói minőségben előbb Biró Lajos, majd Barabás István segíti. 1921.-töl a körlelkészi minőségbe Csiki Gábort választották. Csiki Gábor, mint körlelkész az Erdélyből menekült és áttelepülő hívek lelki gondozását végzi.

1921.-ben Csiki Gábor körutat tett Angliában, ahol az unitárius érdekeket képviselve előterjeszti egy külföldi mintára megtervezett Unitárius Misszióház gondolatát. A következő évben felveszik a kapcsolatot egy angol-amerikai bizottsággal, amelyik az erdélyi és magyarországi unitáriusok sorsának gondozását felvállalta, megvásárolja a Misszióház céljára a Rákos (ma Hőgyes Endre) utca 3.szám alatt levő épületet. A fizetést a Brit és Külföldi Unitárius Társulat vállalja magára. Az épület telekkönyvileg a Társulat tulajdona lesz. Bevételének tiszta jövedelmét a magyar unitárius misszióra fordítják. Egyik részét templommá alakítják át, létesítenek egy lelkészi lakást, a többi részt felosztják részben az erdélyi menekültek, egyetemi hallgatók és a főiskolai növendékek részére diákotthonként használják, a másik részét hivatalos helyiségeket létesítenek. Az épületet, mint alapítványt a Magyar Unitárius Egyháznak adták át, azzal, hogy a megnevezett célokat megvalósítsa. A Misszióház gondozta Budapest IV., VIII., IX., X. kerületeiben lakó, valamint a vidéki unitárius lakósságot.

A templom tervrajzát ifj.Gotthárd János unitárius építészmérnök készítette el. A Misszióház javára Csiki Gábor 1927.-ben Amerikában 4.980 pengőt gyűjt. 1928.-ban megkezdődik a templom kialakítása az épületen belül. A templom és a gyülekezeti terem felavatása 1929. Február 10.-én volt megtartva.

A Misszióház vezetését és irányítását egy Bizottság végzi. Ennek világi elnöke dr.Nyiredy Jenő Ny. egyetemi tanár. 1923.-tól a Misszióház világi irányítója dr. Mikó Gábor kincstári főtanácsos. A Misszióház ad otthont az Istentiszteletek tartásának, a valláserkölcsi nevelésnek, az egyleti életnek és az egész ország területére kiható missziónak. Helyet kap az épületben a Dávid Ferenc Egylet, a Nőszövetség, és az Ifjúsági Egylet, előadásokat, összejöveteleket és szeretetvendégségeket tartottak. Több Erdélyből áttelepült fiatalnak és egyetemistának biztosított otthont, bentlakást, valamint kosztot is biztosított.

A Misszióház lelkészeként 1928 óta Csiki Gábor szolgál egészen nyugdíjba vonulásáig, 1953-ig. Ekkor az Amerikai Unitárius Társulat támogatásával vonult nyugdíjba.

A következő lelkész Pethö István lesz, aki 1953-tól szintén nyugdíjba vonulásáig, 1966-ig szolgált a Misszióház lelkészeként.

1966.-tól egészen 1997.-ig Bencze Márton a lelkész, aki közben püspöki helyettes is volt, majd a püspöki tisztséget is betöltötte nyugdíjba vonulásáig, 1997.-ig.

Utána a lelkészi állást 1993 és 2000 között Kászoni József töltötte be, amikor meghívták lelkésznek a Budapesti Unitárius Egyházközség Nagy Ignác utcai templomába.

A Budapesti Unitárius Egyházközség egy keblitanáccsal és vezetőséggel, de két templommal, a Nagy Ignác utcai és a Hőgyes Endre (Missziósház) utcai templomokkal működik egészen 2001.-ig, amikor hivatalosan is szétválik, és két templom köré két önálló gyülekezet szerveződik.

2000. október 29.-én tartott rendkívüli közgyűlésen a budapesti Unitárius Egyházközség megválasztotta lelkésznek a Hőgyes Endre utcai templomába Rázmány Csaba lelkészt, aki addig a pestszentlőrinci Unitárius templom és gyülekezet lelkésze volt. Bencze Márton püspök a lelkészi kinevezést 2001.január 1.-vel léptette életbe. (A budapesti Unitárius egyházközség vezetősége kéri Bencze Márton püspök urat a lelkészi kinevezésre a 167/2000 számú lelkészi hivatalban iktatott kérvényben és a mellékelt jegyzőkönyvi kivonat által. Bencze Márton püspök úr pedig a K149/2000 számú iratban nevezi ki Rázmány Csabát lelkésznek.)

2001 február 3.-án a Magyarországi Unitárius Egyház Zsinata Rázmány Csabát püspökké választotta. Felszentelése 2001. Június 10.-én tartott zsinati ülésen történt. (Lásd az Unitárius Élet című folyóirat 2001. Január-február számát.)

Ugyanakkor az Egyház Elnöksége 2001. Május 14.-én foglalkozott a Budapesti Unitárius Egyházközség megosztásával, ami meg is történt. E határozat szerint a Nagy Ignác utca 2-4. Szám alatt levő templom és gyülekezeti központhoz tartoznak az: 1,2,3,4,5,6,7,12,13,14,15,16 –os kerületek; a Hőgyes Endre utca 3. Szám alatti templomhoz tartoznak a: 8,9,11,21,22,23-as kerületek, valamint a már létező és működő Pestszentlőrinci, Szervét Mihály téren levő templomhoz tartoznak a: 10,17,18,19,20-as kerületek.  Lásd a tájékoztatót, melyről mindenkit értesítettek.

Ezzel megkezdődött a Hőgyes Endre utcai, volt Misszióház és templom körüli önálló gyülekezeti élet megszervezése. Első lépésként az új gyülekezetnek nevet adnak: a Budapesti Bartók Béla Unitárius Egyházközség nevet, melynek a névadó ünnepsége 2001. Szeptember 22.-én szombaton történt meg. 2001.szeptember 30.-án pedig az öszihálaadó istentisztelet után megválasztották a gyülekezet gondnokát és vezetőségét. Ugyanakkor fogadta el a gyülekezet a másodlelkészi állás betöltésére, Léta Sándor lelkész kinevezését (lásd a lelkészi kinevezést), melyet Rázmány Csaba püspök úr 2001. Október 1.-i hatállyal adott ki. Így a Budapesti Bartók Béla Unitárius Egyházközség megkezdi önálló gyülekezeti életét két lelkésszel és az újonnan megválasztott vezetőséggel. Lásd az értesítőt, melyet megküldtek a híveknek.

2009. július 15-én elhalálozott Rázmány Csaba püspök-lelkész.

 

Forrásirodalom:

  1. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok Regnum, 1998/1-2. számában: Kelemen Miklós: A Budapesti Unitárius Egyházközség története.
  2. egyházközségi és egyházi levéltárban 2000 és 2001-ben iktatott iratok.
  3. Unitárius Értesítő című havilap, 1926-1937 közötti számok.