Felhívás a Brassóból elszármazottak felé gyülekezeti testvérkapcsolat létrehozására

Szeretettel hívom fel gyülekezetünk tagjainak a figyelmét, egy testvérgyülekezeti kapcsolat kialakítására, a Brassó Óvárosi Unitárius gyülekezettel.
Ennek érdekében szeretettel fordulok a Brassóból és környékéről elszármazott unitárius híveinkhez, akik a brassói gyülekezet tagjai is voltak (és még most is azok, valamilyen kötődésük van), hogy az április 22-én tartandó egyházközségi közgyűlésünkön, röviden számoljanak be vagy mutassák be a brassói gyülekezetet és az ott eltöltött idejüket, hogy híveink részletesebben is megismerhessék azt a gyülekezetet, amellyel testvérkapcsolatot szeretnénk létrehozni.
Ebből adódóan, várjuk azon brassói származású híveket, akik vállalják a kapcsolattartást, szervezést a  lelkésszel és presbitériumunkkal karöltve.
Mindezt az április 22-ei közgyűlésen szeretnénk véglegesíteni, a kapcsolattartót felhatalmazni.
Léta Sándor, lelkész

Virágvasárnap – Zászlóavatás és elhelyezése

Március 25-én, Virágvasárnap a délelőtti Istentiszteletünk keretében avattuk fel a 450. Emlékzászlót, melyet Pécsi L. Dániel jelképtervező készített és tettük ki a ház homlokzatára. Közreműködott Dinnyés József daltulajdonos. Az Istentiszteletet szeretetvendégség követte a gyülekezeti termünkben.

Fényképalbum: https://photos.app.goo.gl/D3kBnfyEiO2hrpyx1

 

Húsvéti körlevél

Kedves Testvéreim,
az előttünk álló  húsvéti ünnepkörben a következő eseményekkel és programokkal várjuk kedves híveinket, családtagjaikkal, szeretteikkel és ismerőseikkel együtt.
Március 23-án, pénteken 17:30 órai kezdettel Bibliaórát tartunk a lelkészi irodában.
Március 25-én, Virágvasárnap a délelőtti Istentiszteletünk keretében avatjuk fel a 450. Emlékzászlót, és tesszük ki a ház homlokzatára, Közreműködik Dinnyés József daltulajdonos. Az Istentiszteletet szeretetvendégség követi a gyülekezeti termünkben.
Március utolsó vasárnapján történik az óraátállítás is, kérem ne felejtsék el előre vinni az órát.
Március 30-án, nagypénteken 18:00 órától tartjuk a nagypénteki Istentiszteletünket.
Április 1-én és 2-án Húsvét ünnepén mindkét nap úrvacsorával egybekötött Ünnepi Istentiszteletet tartunk templomunkban.  A Húsvéti ünnep alkalmával a kolozsvári püspöki hivatal legátust küldött templomunkba, Szombatfalvi Etelka, Csókfalvi születési, III. éves teológus hallgató személyében. Kérem fogadjuk Őt szeretettel. Anyagi támogatására a perselyes adományt ajánljuk híveink figyelmébe, vagy névre szólóan is lehet a legátus részére adományozni a lelkészi irodában.
Isten adjon gazdag és lelkiekben áldott Húsvéti Ünnepet.
Üdvözlettel és szeretettel,
Léta Sándor, lelkész

Felhívás együttműködésre – szabadsággal kapcsolatos írások és festmények beküldésére

A Bartók Béla Egyházközség Perczelné Kozma Flóra Nőegylete

FELHÍVÁST

intéz gyülekezetünk tagjaihoz, kicsikhez és nagyokhoz, azt kérve tőlük, működjenek közre néhány elképzelésének valóra váltásában abból az alkalomból, hogy idén ünnepeljük szabadelvű egyházunk születésének, valamint a vallásszabadság világelső törvénybe iktatásának 450. évfordulóját.

Arra gondoltunk, hogy közösségünk támogatásával és aktív részvételével kifejezésre juttatnánk saját véleményünket, gondolatainkat, érzéseinket ezzel kapcsolatosan mégpedig nemcsak szóban, ami könnyen elszáll, hanem maradandóbb formában is, tehát megrajzolt, megfestett képekben és leírt szövegekben. Ezeket aztán mi egyletiek összegyűjtenénk, feldolgoznánk, kiállítanánk gyülekezeti termünk falain, emlékalbum formájában megőriznénk utódainknak, Flóra-füzetek kiadványunk készülő negyedik számában felhasználnánk.

Hozzájárulásukat az alábbi szempontok figyelembevételével kérjük.

  1. A fekete-fehér vagy színes rajzokat, festményeket, kollázsokat álló helyzetű A/4-es rajzlapon kellene megalkotni. Az alkotók neve és életkora a jobb alsó sarokban legyen feltüntetve. Minden résztvevő két művet nyújthat be, az egyiket lehetőleg fekete-fehérben.
  2. saját vagy ajánlott szöveg terjedelme ne haladja meg azt a mennyiséget, ami egy A/4-es papíron elfér. Minden résztvevő két papírlapot használhat fel, és nevét, életkorát tüntesse fel a jobb alsó sarokban.
  3. A műveket és a szövegeket A/4-es borítékba zárva helyezzék el a gyülekezeti terem kisasztalán. A borítékon kérjük feltüntetni : „SZABADSÁGUNK 450”
  4. A téma feldolgozásához inspirációt meríthetnek énekeskönyvünk 52. énekének két alábbi sorából:

„Virágozzék szent vallásunk,

Lelki, testi szabadságunk.”

  1. A családok vagy baráti csoportok egy közös borítékban is elhelyezhetik alkotásaikat és ajánlásaikat.
  2. A kompozíciókat, szövegeket e-mailen is be lehet küldeni. (chehade@t-online.hu)
  1. Benyújtási határidő: április 29.

Nőegyletünk előre is hálásan köszöni gyülekezetünk remélhetően bőséges közreműködését tervei megvalósításában.

2017. Karácsonyi körlevél

Kedves Testvéreim,
December 24-én, Advent negyedik vasárnapján tartjuk  10 órai kezdettel a gyermekek karácsonyfa ünnepélyét. Szeretettel várjuk a gyermekes családokat, az otthon megtanult versekkel, énekekkel, az ünnepi szereplésre.
Utána kerül sor a Járorkai művész-testvérpár, Jávorkai Sándor hegedűművész és Jávorkai Ádám gordonkaművész ünnepi koncertjére.

Folytatás

Egyházközségi támogatás

Egyházközségünk hitéleti és közösségépítő tevékenységének fenntartását és színvonalának megőrzését, javítását az Egyházközség tagjainak anyagi hozzájárulása teszi lehetővé.

Egyházközségünk Presbitériuma is bevezette a Magyar Unitárius Egyházban már évszázadok óta működő gyakorlatot, és ajánlást tett a kötelező egyházfenntartási hozzájárulás mértékére. Ez aktív keresőknél a kereset, nyugdíjasoknál pedig a nyugdíj 1 százaléka. Minimális összege az aktív keresők esetében  évente 12.000 Ft, a nyugdíjasoknál és a diákoknál évente 6.000 Ft.

Annak érdekében, hogy Egyházközségünk fenntartásában is érvényesüljön a közös teherviselés elve, kérjük kedves híveinket és támogatóinkat, hogy legalább az ajánlott egyházfenntartói járulékot szíveskedjenek befizetni az Egyházközség pénztárába vasárnaponként a lelkészi hivatalban, postai csekken vagy átutalással az OTP –nél vezetett 1170 8001 – 20534943 számlaszámra.

Bővebb információkat a http://missziohaz.hu oldalon lehet találni.

Egyházközségünk tagjai részéről több alkalommal is visszajelzés érkezett , hogy személyi jövedelemadójuk egyházi 1%-ának a Magyar Unitárius Egyház részére történő felajánlásával teljesítették egyházfenntartási kötelezettségüket. Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a személyi jövedelemadó 1%-ának ilyen módon történő felajánlása nem jelenti az egyházközségi egyházfenntartói hozzájárulás teljesítését, hiszen a felajánlott összeg nem Egyházközségünk, hanem a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete részére kerül átutalásra, így ezzel az összeggel nem Egyházközségünk, hanem az Egyházkerület rendelkezik és költségvetése szerint egyházkerületi célokra használja fel.

Híveinknek az eddigi adományait ezúton is szeretnénk megköszönni, bízunk benne, hogy a továbbiakban is segítik lehetőségeik szerint egyházközségünket.

Isten áldása kísérje életüket!

A Bartók Béla Unitárius Egyházközség Presbitériuma!

2017. Advenje

 

2017. decemberi körlevél

Kedves Testvéreink,

ez év végén is szeretettel hívjuk Önöket templomunkba az alábbi eseményeinkre:

December 2-án szombaton délelőtt 10:00 órai kezdettel Nyiredy Judit textiltervező iparművészünk vezetésével nőegyletünk foglalkozást tart a gyülekezeti termünkben.

December 3-án vasárnap az Istentiszteletet követően, az OSZTOVÁTA Együttes adventi koncertjére kerül sor

December 10-én vasárnap az Istentiszteletet követően, a Jávorkai testvérek, Jávorkai Sándor hegedűművész és Jávorkai Ádám gordonkaművész karácsonyi koncertjére kerül sor

December 17-én vasárnap az Istentiszteletet követően Dr. Mester Éva iparművész tart vetített előadást a Magyarországi Biblia kiadásokról és a vizsolyi templomról

December 24-én az Istentiszteletünk keretében tartjuk a gyermekek karácsonyfa ünnepélyét

December 25-26-án úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi Istentiszteletet tartunk

December 31-én vasárnap óévet búcsúztatunk a délelőtti, 10:00 órakor kezdődő Istentiszteletünk keretében.

  1. január 1-én az újévi Istentiszteletünket 17:00 órai kezdettel tartjuk!

 

Tisztelettel felkérjük kedves híveinket, az éves egyházfenntartói járulékaik befizetésére, az Istentiszteletek után a lelkészi hivatalban, vagy átutalással az OTP számlaszámunkra:  11708001 – 20534943

Megköszönjük eddigi támogatásukat is, mellyel hozzájárultak egyházközségünk működéséhez!

Istentől megáldott Adventi, Karácsonyi időszakot és Boldog Új Évet kívánunk!

A Bartók Béla Unitárius Egyházközség lelkésze és presbitériuma!

Budapest, 2017. Adventje