Dr. Csiki Gábor - a Misszióház szervező és első lelkésze

 

Csiki Gábor dr. / Székelykeresztúr, 1891.11.19. - Budapest 1965.12.15. /

lelkész, püspöki helynök

Apja: Dénes, anyja: Kovács Julianna volt. Székelykeresztúron és Kolozsváron tanult. A teológiát 1915-ben végezte. 1915-1918-ig tábori lelkész volt. 1916-ban vallástanári képesítést szerzett. 1920-ig Kolozsvárott végzett lelkészi szolgálatot. 1920-tól 1922-ig tanulmányutat tett Angliában és Amerikában. Útján az egyházi életet tanulmányozta és előadásokat tartott a magyar kérdésről. 1921-ben a madvillei egyetem díszdoktorrá avatta. 1933-ban kormányfőtanácsosi címet kapott.  1941-től esperesi, majd püspöki helynöki tisztséget töltött be. Jelentős szervezési munkát végzett, nevéhez fűződik a Misszióház létesítése, az egyházi egyesületek létrejötte, az ifjúság valláserkölcsi nevelésének föllendítése. Tartott előadássorozatokat és egyházi folyóiratokba írt.  1957-ben ment nyugdíjba.

 

Az I. világháborúban tábori lelkészként szolgált (1914–1918), pappá szentelték (1915), a kolozsvári gyülekezet lelkipásztora (1915–1923). Hosszabb előadói körúton járt Angliában és az USA-ban, ahol jelentős propagandatevékenységet folytatott a magyar kisebbségek ügyében (1920–1922), hazatérése után az angol–amerikai unitárius társulatok által létesített budapesti Unitárius Misszió Ház alapító lelkésze (1923-tól).

Felépíttette Budapest második, erdélyi stílusú, festett famennyezetes unitárius templomát és gyülekezeti termét, majd internátust létesített (1928). Mint a Misszió Ház vezető lelkésze a szülőföldjétől elszakadt székely-magyarság érdekében tevékenykedett, Debrecenben szórványlelkész (1930-as évek). Magyar kir. kormányfőtanácsos (1933). A Duna–Tiszamenti egyházkör esperese (1943–1947), esperes helynöke (1947–1957), a magyar állam és az unitárius egyház közötti egyezmény aláírója (Gálfalvi Istvánnal és Gyallay Pap Domokossal, 1948). Az egyházi Elnöki Tanács tagja (1956).

Sírja védett a Nemzeti Örökség Intézete által:

https://intezet.nori.gov.hu/nemzeti-sirkert/budapest/farkasreti-temeto/csiki-gabor/

 

Munkássága:    Hiszek Egy Istenben

                       Gondolatok a hit világából

gyászjelentés

sir      sir