A Perczelné Kozma Flóra Unitárius Leányegylet   1927 – 1945 között működött Budapesten.Flóra

Az egylet célját két pontban fogalmazták meg, forrás  https://www.unitarius-tudastar.hu/Unitarius-Ertesito-1922-1944/1930-aprilis-1.pdf

1-   a Nőszövetség jövendő működésének biztosítása az új generáció szociális munkára való nevelésével

2-   a leánygyermekek foglalkoztatása Isten-, ember-, és hazaszeretet felébresztése lelkükben, nemes célok kitűzése által az egyház, a haza és a család jövője érdekében.

 

leányegyletTörténete

A Perczelné Kozma Flóra Unitárius Leányegyletnek 1927. november 13-án volt az első összejövetele.

A  Perczelné Kozma Flóra Leányegyesület szervezője dr. Enyedi Róbertné dr. Pünkösti Mária. Mint fiatal leány került a londoni Channing Houseba. Mikor hazajött, tökéletesen beszélte az angol nyelvet, rövidesen elsajátította a francia nyelvet is, melyből az egyetemen doktorátust is szerzett, s amelynek tanára is volt mindaddig, míg végzetes betegsége ebben meg nem akadályozta. Mélyen vallásos lelkének egész melegével ragaszkodott Egyházához, s annak hithű, áldozatos tagja maradt mindvégig. Tevékeny tagja volt az Unitárius Nők Szövetségének, s közben merült fel lelkében a gondolat, hogy az unitárius leányokat már zsenge koruktól reá kellene nevelni arra, hogy egyházunknak öntudatos, tevékeny tagjai legyenek. Azt mondhatnók, hogy megelőzte korát ezzel. Teljes erejével dolgozott terve megvalósításán. Így jött létre az unitárius leányegyesület, melyet nagyasszonyunkról, Perczelné Kozma Flóráról nevezett el.  https://epa.oszk.hu/02100/02175/00589/pdf/Unitarius_Kozlony_1943_08.pdf

1929-ben Perczelné Kozma Flóráról nevezték el a magyarkúti leányotthont, mely nagyon sok rendezvénynek és összejövetelnek szolgált otthonául.  https://unitarius-tudastar.hu/UNEL-2000/2011/2011-unel-41.pdf

1935-ben, a névadójuk, Perczelné Kozma Flóra halálának tízedik évfordulóján emlékünnepélyt tartottak tiszteletére a Rákos-utcai (jelenleg Hőgyes Endre utcai) misszió-házi templomban. Forrás  https://disszertacio.uni-eszterhazy.hu/107/4/disszert%C3%A1ci%C3%B3_Sz%C5%B1ts_Nov%C3%A1k.pdf

A leányegylet tagjai teaestéket tartottak, és kapcsolatokat ápoltak más hasonló leány- illetve nőegyleti társszervezetekkel.  Rendszeresen támogatták a nemes célokat, adakoztak különböző célokra.

A második világháború, sajnálatosan, mint minden más egyesület és egyházi szervezet esetében, a Belügyminisztérium tevekénységében megállásra kényszerítette, és a háborút követően sem tudott a kommunista diktatúra elnyomó intézkedései miatt újraindulni és folytatni áldásos tevékenységét.

Utóélete

Zoltán Zoltán főszerkesztő, az Unitárius Élet 2004. számában fontosnak tartotta felhívni a figyelmet napjaink fiataljainak arra, hogy milyen élénk egyház közösségi és társadalmi élet folyt a két világháború között. Az egyházközség keretén belül hét különböző egyesület működött: a Dávid Ferenc Egylet, a dalárda, a Nőszövetség, a Perczelné Kozma Flóra Leányegylet, az iparos kör, a cserkészek, a Brassai Sámuel Egyesület, mégpedig olyan intenzitással, hogy a Koháry és a Hőgyes Endre utcai gyülekezeti termekben állandó teremegyeztetési problémákat okoztak.    https://www.unitarius-tudastar.hu/UNEL-2000/20041/2%20old.pdf  Zoltán Zoltán beszámolója

2006-ban megalakult a Perczelné Kozma Flóra Nőegylet, amelyik tovább ápolja névadójának emlékét és segíti a hívek hitéletét, programokat, eseményeket szervez.

2012 februárjában a Perczelné Kozma Flóra Unitárius Nőegylet tagiai meglátogattak két olyan Budapesten élő idős hölgyet, akik ennek a Perczelné Kozma Flóra Unitárius Leányegyletnek a tagjai voltak: Kiss Mártát és Molnár Irént.

Kiss Márta adta át a Perczelné Kozma Flóra Unitárius Nőegylet tagjainak azt a naplót, amelybe 1927 és 1944 között élménybeszámolójukat jegyezték bele. Hála legyen érte, hogy ez a napló fennmaradhat az utókor számára. https://tudastar.unitarius.org/Perczelne-Kozma-Flora-Leanyegylet-1927-1944-naploja.pdf

 

Források:

https://www.unitarius-tudastar.hu/Unitarius-Ertesito-1922-1944/1930-aprilis-1.pdf

https://epa.oszk.hu/02100/02175/00589/pdf/Unitarius_Kozlony_1943_08.pdf

http://epa.niif.hu/02100/02190/00018/pdf/KM_1926_01_005.pdf

https://disszertacio.uni-eszterhazy.hu/107/4/disszert%C3%A1ci%C3%B3_Sz%C5%B1ts_Nov%C3%A1k.pdf

 Zoltán Zoltán beszámolója:

https://www.unitarius-tudastar.hu/UNEL-2000/20041/2%20old.pdf

 

 rendezvények programok:

https://missziohaz.hu/iratok/1929-34-rendezvenyek.pdf

 

https://unitarius-tudastar.hu/Unitarius-Ertesito-1922-1944/1942-majus.pdf

menekültek részére adományozott a leányegylet: 

https://unitarius-tudastar.hu/Unitarius-Ertesito-1922-1944/1944-november.pdf

 

 teaesték, szoros kapcsolat más egyesületekkel:

https://unitarius-tudastar.hu/Unitarius-Ertesito-1922-1944/1937-februar.pdf

 

https://adoc.pub/bevezetes-a-nevelesszociologiaba-kozma-tamas.html

 Schmidt Gábor emlékezései:

https://unitarius-tudastar.hu/hirlevel/BUE/BUE_hirlevel_2011_3.pdf

Zoltán Csaba beszámolója:

https://unitarius-tudastar.hu/UNEL-2000/2011/2011-unel-41.pdf