A Magyarországi Unitárius Egyházközségekben szerveződő

            

 

                  Unitárius Nőszövetségek

                            

 

                        szervezeti és működési szabályzata

                                                   ( tervezet )

 

 

 

 

                                               Budapest, 2006

 

 

 

 

Magyarországi Unitárius Egyházközségek Nőszövetségeinek

                         Szervezeti és működési szabályzata

 

I.   Szövetség neve, székhelye, pecsétje, jogállása

      1.    A szövetség neve: ………………Unitárius Nőszövetség

 1.  Székhelye: Egyházközség székhelye
 2.  cím: Egyházközség címe
 3.  Körbélyegzője: Név+ Unitárius Nőszövetség + Helység
 4.  A szövetség önálló jogi személy.

II.  Szövetség célja, tevékenysége

  

 1. A hitélet ápolása, fejlesztése, az egyháztagság elmélyítése az eddig is

gyülekezetben élő, valamint az újonnan belépett felnőtt keresztségben vagy konfirmációban részesült unitárius nők között.

 1. A már meglévő egyházi munka segítése, hídépítés az egyháztól eltávolodott vagy egyházhoz egyáltalán nem tartozó nők felé.
 2. A Magyarországi egyházközségek Nőszövetségeivel való együttműködés, a külföldi, főleg az Erdélyi unitárius Nőszövetségekkel való testvéri kapcsolat elmélyítése és ápolása.
 3. Család és ifjúság gondozás, a magányosan élők támogatása, szórványokban, szociális otthonokban élők rendszeres látogatása.
 4. Konferenciák, tanfolyamok, előadások és ünnepségek szervezése országos

és nemzetközi szinten.

III.  Szövetség viszonya a Magyarországi Unitárius Egyházhoz

 

Az egyházközségi Nőszövetsége önálló jogi személyként működik, a Magyaországi Unitárius Egyházzal szoros kapcsolatban kíván élni és dolgozni.

            Unitárius egyesületekkel hitvallásos, más felekezetekkel ökomenikus, és a

            társadalmi szolidaritás alapján kíván együttműködni.

A szövetség névhasználatához a Magyarországi Unitárius Egyház írásbeli hozzájárulása szükséges.

 

IV.   Eszközök

    

 1. A szövetség jövedelmei: tagsági díjak, esetleges adományok, alapítványok

kamatai, a szövetség céljára rendezett összejövetelek és egyéb bevételek.

 1. Felolvasó ülések tartása.
 2. Vallásos könyvek kiadása és terjesztése.

 

V.  Tagság

 

1.        A  szövetségnek lehetnek rendes és pártoló tagjai.

Rendes tag lehet minden magát unitáriusnak valló nő aki a szövetség

céljával egyetért, munkájában részt kíván venni és azt anyagilag

lehetőségei szerint támogatja.

         1.   A pártolótagok nők és férfiak egyaránt lehetnek, akik egyetértenek

a szövetség céljával és / vagy adományaikkal támogatják azt.

2.      Rendes és pártoló tagok egyaránt részt vehetnek a szövetség rendez-

vényein, és javaslatot tehetnek a szövetség működésével kapcsolatban.

3.      A rendes tagoknak szavazati joguk van, bármely tisztségre megválaszt-

hatók, míg a pártoló tagoknak csak tanácskozási joguk van.

4.      A szövetség tagjai kötelesek a tagdíjat fizetni.

5.      A tagsági viszony megszűnik a tag halálával, kilépéssel, vagy kizárással.

 

   VI.   Szervezeti felépítés

   

      1.   A nőszövetség ügyét a közgyűlés és a választmány vezeti.

 

           Közgyűlés

 

 1. A közgyűlés a szövetség egyetemes legfőbb szerve, tagjai az összes szövetségi tagok.

A közgyűlés rendes és rendkívüli.

Rendes közgyűlés minden évben egyszer tartandó legkésőbb az év május

hó végéig.

A közgyűlést legalább két héttel az elnök hívja egybe.

Rendkívüli közgyűlés hívandó össze a tárgy megjelölésével ha a választmány vagy a tagok 1/3 –a kívánja az elnöknél benyújtott írásbeli beadványban. A rendkívüli közgyűlést kérelmezés esetén a kérés benyújtásától számított 8 napon belül kell összehívni.

 1. A közgyűlés tanácskozása nyilvános, levezető elnöke a választmány elnöke.
 2. A közgyűlésen a szavazás nyílt. 10 tag írásbeli kérelmére titkos szavazás rendelendő el.
 3. Rendes vagy rendkívüli közgyűlés csak akkor határozatképes, ha az elnökön

kívül a rendes tagok 1/3-a jelen van.

 1. Alapszabály módosítás, más egyesületbe való beolvadás, feloszlás, tárgyában

egybehívott közgyűlés  határozatképességéhez a tagok 2/3 –ának jelenléte és

az e tárgyban hozott határozat érvényességéhez a jelenlevők legalább 2/3-ának

hozzájárulása szükséges.

 1. Ha a rendes vagy rendkívüli közgyűlésen a tagok nem jelennének meg határo-

zatképes számban, azt 1 óra múlva ismét össze lehet hívni ugyanazon tárgysorozat megtartása mellett, amikor a közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. Ezt a körülményt a semmisség terhe alatt a meghívóban közölni kell

 

 

           Közgyűlés tárgyai

 

 1. A  tisztviselők, számvizsgáló bizottság, választmányi tagok választása.
 2. A választmány évi jelentése és az előző évi zárszámadások megvizsgálása.
 3. Az évi költségvetés megállapítása.

      4.   Az alapszabályok esetleges módosítása.

5.   Az indítványok elbírálása.

6.      Határozás minden olyan tárgy felett mely a választmányhatáskörét meghaladja.

       7.  A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni melyben meg kell örökíteni

            a résztevők névsorát, továbbá a gyűlés lényeges mozzanatait. A jegyzőkönyvet az

            elnök, alelnök és a jegyző írja alá, továbbá az elnök által  kinevezett két tag

            hitelesíti.

           

 

Választmány

 

            1.  A választmánynak tagja: elnök, alelnök-titkár, jegyző és 4 tag, kiket 3 évi 

                 időtartamra a közgyűlés választ viszonylagos szótöbbséggel.

            2.  A választmánynak tagja még a pénztáros, és a pénzügy ellenőr..

            3.  A választmányi üléseket az elnök hívja egybe. A választmányi ülések

                 megtartására a választmánynak legalább fele jelen kell legyen.

            4.  A választmány végrehajtja a közgyűlés határozatait és intézkedik minden

                 olyan ügyben amelyek a közgyűlésnek fenntartva nincsenek.

       5. Előkészíti a közgyűlés számára az évi jelentéseket, számadásokat,

     költségvetési javaslatokat, dönt a segélyezési kérvények felett, ajánl

     tiszteletbeli tagokat és elkészíti a közgyűlés tárgy sorozatát.

     6.  Felülvizsgálja a pénztárnok és az ellenőr munkáját.

     7.  Felolvasó üléseket, társas összejöveteleket rendez és gondoskodik a

     jótékonyság gyakorlásáról.

     8.  Gyűjtést rendezhet, továbbá tagokat toboroz a szövetség részére és

     azoknak felvétele felett határoz.

     9.  A választmány minden hónapban egyszer rendes gyűlést tart de ha

     szükséges az elnök bármikor rendkívüli gyűlést hívhat össze.

          10. A választmányi gyűlésekről jegyzőkönyv veendő fel, melyet az elnök, alelnök

     és a jegyző hitelesít. A választmány határozatai 15 napon belül a köz-

     gyűléshez fellebbezhetők.

 

Az elnök hatásköre

 

 

 1. Az elnök a szövetség ügyeinek fő vezetője és az egylet minden ügyére kiterjedő felügyeletet gyakorolja.
 2. Összehívja, megnyitja, vezeti a köz és választmányi gyűléseket.
 3. Szavazategyenlőség esetén szavazatával dönt.
 4. Képviseli bárhol és minden más testületekkel és hatóságokkal szemben

a szövetséget. Az elnök akadályoztatása esetén az elnöki teendőket az alelnök-titkár végzi.

      5.   Az elnököt rovancsolási jog illeti meg és 50.000Ft erejéig utalványozási

             joga van.

     

  Jegyző

 

 1. A köz és választmányi gyűlések jegyzőkönyveit vezeti.

 

Alelnök/titkár

 

 1. A szövetség minden írásbeli munkálatait az alelnök-titkár végzi s

az elnökkel együtt aláírja a közgyűlés és választmány nevében kiadandó iratokat továbbá közzéteszi a szövetségre vonatkozó hirdetményeket.

 1. A választmány működéséről, a szövetség életéről a közgyűlésnek évi jelentést készít.
 2. Gondozza a szövetség jegyzőkönyveit és iratait.
 3. Az alelnök-titkár akadályoztatása esetén a teendőket ideiglenesen a pénztáros végzi.

 

Pénztáros

 

 1. A pénztáros beszedi a tagdíjakat, adományokat, a szövetség pénzét a választmány utasítása szerint kezeli.
 2. Kizárólag elnöki annak akadályoztatása esetén alelnöki-titkári utalványozás mellett fizeti a kiadásokat.
 3. Köteles okmányolt számadást vezetni melyet felülvizsgálásra a közgyűlést megelőzőleg bemutat a választmánynak.
 4. A pénztárnok a kézipénztárában  legfeljebb  25 000 forintot tarthat az ezen felüli

      összeget köteles a választmány által megjelölt pénzintézetnél folyószámlán

      tartani.

 1. A pénztáros a szövetség vagyona kezeléséért  jogi felelősséggel tartozik.

 

Ellenőr

 

 1. Az ellenőr figyelemmel kíséri a pénztár vezetését és ellenőrzi a pénztárnok működését.
 2. Pénztárvizsgálatot elnöki utasításra bármikor tarthat amiről a közgyűlés előtt a

            választmánynak jelentést tesz.

 1. Az ellenőr a pénzkezelésért a pénztárnokkal együtt anyagilag egyetemlegesen felelős.

 

 VII.  Számvizsgáló Bizottság

 

 1. A számvizsgáló bizottság 3 tagból áll, akiket a közgyűlés 3 évre választ viszonylagos szótöbbséggel.
 2. A számvizsgáló bizottság nem tagja a választmánynak és tagjai más tisztséget

      nem tölthetnek be.

      Figyelemmel kísérik a pénztár kezelését, a számadások vezetését így a  

      pénzkezelést bármikor megvizsgálhatják.

            Az évi zárszámadást részletesen megvizsgálják és ennek eredményéről a

            választmányon keresztül a közgyűlésnek írásbeli jelentést tesznek.

 1. Ha év közben szabálytalanságot észlelnének, azt az elnökségnek fontosabb esetben a külön összehívandó rendkívüli közgyűlésnek jelenteni kötelesek.

 

 

VIII.        Vegyes rendelkezések

 

 1. A nőszövetség átszervezése vagy felszámolása a közgyűlés hatáskörébe tartozik de szükséges az Egyházközségi Közgyűlés beleegyezése.
 2. Felszámolása esetén a Nőszövetség vagyona az Egyházközségre vagyonát gyarapítja.

           

            Jelen  szabályzat alapjául szolgál az 1922. január 06-án megtartott Magyar

            Unitárius Nőszövetség alakuló közgyűlésén elfogadott és életbe lépett szabályzata.

           

Budapest, 2006. április 27.