Önképzőköri öszefoglaló június 9.

Kedves Érdeklődők!

Június 9-én este több mint hét hónap kényszerű járványszünet után ismét találkozott nyolc bátor de nem vakmerő ember, hogy saját akaratukból és kedvükre, kiszakítsák magukat a hétköznapok sodrából, és maszkok, álarcok nélkül együtt ünnepeljenek meg két örök értéket, a Hitet és a Hűséget. A hit szárnyakat ad, a hűség pedig lehetővé teszi, hogy gyökereket eresszünk. Goethe szerint ezekre van a legnagyobb szüksége gyermekeinknek, és persze saját magunknak is. Ezen értékek kiemelésére választottam közös éneklésre két Rédiger Géza által jegyzett, megzenésített vagy már kész dallamra fűzött imaverset, a 113. és 97. számúakat. Szerdai témánk ugyanis a 16. századi gyökerekkel rendelkező Rédiger-család volt, melynek tagjai „vallásuk iránti hűségük miatt hagyták el régi hazájukat, Lengyelországot, és vallásuk, egyházuk iránti viszonyukat az ősök magatartása és hite később is alapvetően meghatározta.” (Unitárius Tudástár) A téma feldolgozását, előadását és megbeszélését Hegedűsné Pálfi Csilla vállalta magára, aki férjével, Palival, együtt érkezett összejövetelünkre. Ők ugyanis együtt fedezték fel Fonyódon az ún. Kripta villát, és annak építtetőjét Abrudbányay (Rédiger) Ödönt, mint felekezetünk egy Erdélyből Magyarországra (azon belül is a Dunántúlra) került igen aktív tagját. A személyére és őseire vonatkozó információkat csatolom az érdeklődők számára. Az összejövetelről készült fotók részben megosztásra kerültek nőegyleti honlapunkon Zomboriné Pap Zsófia elnöknek köszönhetően.

https://www.facebook.com/perczelnekozmafloraunitariusnoegylet/

Azt tervezzük, hogy a nyár vagy az ősz folyamán gyülekezeti kirándulást szervezünk felfedezésük színhelyére, melynek részleteit később fogjuk kidolgozni és közzé tenni.

Addig is szeretettel üdvözöl mindnyájatokat a legközelebbi, július 14-én esedékes, Flóra-ünnepünkig.

                                            Chehadé-Boér Judit

                                        BBUE önképzőköri felelős

u.i. Utólag vettük észre, hogy június 9-e a gyógyszerészek napja (Ödön foglalkozása), és hogy 1905-ben ezen a napon temették apját, Régider Géza lelkész költőt. Az időzítés, bár nem volt szándékos, tökéletesre sikeredett.

Előadás:  HPCsilla-eloadas dokumentum letöltése

2018. december 2-án, Advent első vasárnapján

2018. december 2-án, Advent első vasárnapján a szószéki szolgálatot Dr. Ferenczi  Enikő lelkésznő végezte, és fellépett a Budapesti  Unitárius Kamarakórus, Mészáros Nóra karmester vezetésével

Videó:   https://youtu.be/01mqZlvts5s

 

Perczelné Kozma Flóra Nőegylet tevékenysége – 2016

 

Programokkal teli évet tudhatunk magunk mögött, nőegyletünk önképzőköre egész évben tartalmas, lelki és szellemi felfrissülést adó programot kínált az érdeklődők számára a szervező Chehadé-Boér Juditnak köszönhetően, megünnepeltük nőegyletünk tízéves évfordulóját, megjelentettük a Flóra füzetek második, Perczelné Kozma Flóra írásait tartalmazó kiadványát, és gyülekezetünk rendezvényeit segítettük minden alkalommal finom süteményekkel.  Tovább olvasom

Advent első vasárnapi kézimunka foglalkozás

Kedves önképzőkörös Társaink és érdeklődő Barátaink!
foglalkozas1 foglalkozás2

Amint a mellékelt képek bizonyítják, ráadásként több szempontból is rendhagyó önképzőköri foglalkozást tartottunk november 27-én, Advent első vasárnapján.

Rendhagyó, mert előzetes terveinktől eltérően két helyszínen zajlott. Kezdetben a gyülekezeti terem apró kerek asztalánál tömörültünk, miközben jöttek-mentek, ettek-ittak, beszélgettek körülöttünk az emberek. Előnyt jelentett, hogy sokan odajöttek kíváncsiskodni, akik egyébként még nem ismertek minket. Hátrány volt viszont a szűkös tér és a zaj, ami elnyomta Nyiredy Jutka magyarázó szavait. Ezért amint lehetett, átköltözködtünk a gyermekek hitoktatására és foglalkoztatására fenntartott jóval kisebb de annál nyugalmasabb terembe. Ott aztán komolyan nekiláthattunk a karácsonyi díszek elkészítéséhez. Testtartásunk és arckifejezésünk jól tükrözi, mennyi koncentrációra volt szükségünk az önként és örömmel vállalt feladat elvégzéséhez.

Tovább olvasom

Önképzőkör 2016. november 9.

Kedves Önképzőkörös Társaink és érdeklődő Barátaink!

Régen láttam annyi felszabadultan mosolygó, derűs arcot egy kupacban, mint
novemberi összejövetelünk végén, mely egyben három éve tartó önképzőköri
alkalmaink lezárását is jelenti, legalábbis az én szervezésemben és
moderálásommal. Javaslat született azonban arra nézve, hogy más formában
tovább folyjanak rendszeres találkozásaink. Ennek részleteiről később tudunk
tájékoztatást nyújtani az érdeklődőknek.

Önképzőkör 2016. november 9

 

A képen látható emberek ezúttal arra vállalkoztak, hogy sok-sok érdekfeszítő
téma megbeszélése után, összevessék saját tapasztalataikat a vallásról, mint
kultúrértékről. Végiggondolták ennek összefüggéseit a hitükkel és az
egyházukkal, és arra a következtetésre jutottak, hogy e három fogalom nem
esik feltétlenül egybe, kombinációjuk pedig személyenként változik. Volt,
aki vallásos neveltetésének és környezetének köszönhetően kitaposott úton
haladt felekezetének egyre elkötelezettebb szolgálata felé. Mást
magánéletének alakulása vezetett ebbe az irányba. Volt, aki lázongott,
tévelygett, miszticizmus felé hajlott, nem merte észérveknek alávetni a
hitét, vagy átmenetileg más hitrendszerek vonzáskörébe került. Volt, aki
útközben felekezetet váltott, esetleg felnőttként találta meg a
személyiségének megfelelő vallást.

Tovább olvasom

Önképzőkör 2016. szeptember 7-én: Kultúrértékünk, a Művészet

Kedves Önképzőkörösök és Érdeklődő Barátaink!

Az elmúlt önképzőköri évben arra kerestük a választ Perczelné Kozma Flóra írásaiban és saját tapasztalataink alapján, hogy mi a boldogság. Ezzel az alcímmel jelentettük meg második Flóra-füzetünket június 25-én, a róla elnevezett nőegyletünk 10. születésnapja alkalmából rendezett, bensőséges ünnepségünkre. Kollektív kiadványunkat, melyből ma is érvényes válaszokat kaphatunk erre az örök emberi kérdésre, ellenérték nélkül ajánljuk minden gondolkodni és olvasni szerető nő- és férfitársunknak. Önkéntes adományokat viszont köszönettel elfogadunk tervezett harmadik füzetünk kiadási költségének a fedezésére. Ebben a harmadik füzetben foglalnánk össze idei önképzőköri foglalkozásaink központi témáját, az értékeket. A tavaszi időszakban a közösségi értékekről, úgymint család, iskolatárs, munkatárs, hittárs, nemzettárs, embertárs, barát, beszélgettünk, a most induló, három alkalmas őszi „kurzus” pedig kultúrértékeinknek lesz szentelve, közelebbről a művészetnek, a tudománynak és a vallásnak.

Tovább olvasom

BARÁTOK ÉS NEMZETTÁRSAK

BARÁTOK ÉS NEMZETTÁRSAK téma

 Kedves Önképzőkörös Társaink és Érdeklődő Felebarátaink!

 Júniusi témánk felvezetését József Attila Kész a leltár című versének néhány sorával kezdtem: „születtem, elvegyültem és kiváltam”. Ugyanis ez a három fázis jelzi az emberek által bejárható teljes életutat. Ennek során a biológiai ösztönlényből előbb a környezet által formált (szocializálódott) társadalmi lény, később pedig egy saját ízléssel, szokásokkal, életmóddal, világszemlélettel rendelkező, senki mással fel nem cserélhető, élete utolsó napjáig folyamatosan fejlődő, alakuló tudatos lény (személyiség) lesz. Ezt a három fejlődési fázist nem mindenki járja végig, némelyek megrekednek az első (ösztönlény) vagy a második (társadalmi lény) szinten. Pedig csak a harmadik szinten (tudatos lény) lesznek képesek viszonylag tartós harmóniában létezni önmagukkal és másokkal. Magukkal hozott egyéni képességeiket is csak itt bontakoztathatják ki, és itt tudnak építő módon együttműködni társaikkal. Hiszen az érett személyiség nem elégszik meg önmagával, szabadon keresi vagy létrehozza azokat a közösségeket, ahol elfogadják, befogadják, értékelik őt, segítik abban, hogy még jobbá, még értékesebbé váljon, és hasznára legyen közösségének. Ezekből a csoportokból áll össze baráti köre, szakmai társasága, lelki rokonsága. Pszichológusok hangsúlyozzák, hogy lelki egészségünk ápolása céljából érdemes minél több ilyen közösséghez csatlakozni nem csak formálisan hanem aktív, elkötelezett tagokként. Ezek a közösségek annál értékesebbek minél több értéket adunk hozzájuk saját magunkból.
Tovább olvasom

Beszámoló a Perczelné Kozma Flóra Unitárius Nőegylet 2015. évi tevékenységéről

„Én az unitárius irodalomnál szebbet és felemelőbbet nem ismerek.”
Perczelné Kozma Flóra

 Beszámoló a Perczelné Kozma Flóra Unitárius Nőegylet 2015. évi tevékenységéről

A Perczelné Kozma Flóra Nőegylet fő céljai a korábbi éveknek megfelelően változatlanok: hitélet ápolása, fejlesztése, az egyháztagság elmélyítése; ünnepségek szervezése; az egyházközség munkájának támogatása. Magyarországi egyházközségek nőszövetségeivel való együttműködés, a külföldi, főleg az erdélyi unitárius nőszövetségekkel való testvéri kapcsolat elmélyítése és ápolása.    Tovább olvasom