M A G Y A R O R S Z Á G I    U N I T Á R I U S    E G Y H Á Z

      1055 Budapest, Nagy Ignác u.2-4,tel/fax:36-311-28-01;e-mail: mue@unitarius.hu;

 

 

 

  Főtisztelendő Püspök Úr!

  Főtisztelendő Főjegyző Úr!

  Tisztelt Főgondnok Urak és Főgondnokhelyettes Úr!

  Tisztelendő Lelkésznő és Lelkész Urak!

  Nagytiszteletű Rektor Úr!

  Tisztelt Mindannyian!

 

 

     A Magyarországi Unitárius Egyház Elnöksége nevében tisztelettel mondunk köszönetet  Főtisztelendő  RÁZMÁNY  CSABA  BÉLA, a Magyarországi Unitárius Egyház püspöke végtisztességén való részvételért. Ebben az évben van Báró Orbán Balázs, a legnagyobb székely születésének 180.évfordulója. Tőle szoktuk azt idézni, hogy az unitáriusokat arról ismerik meg, hogy összetartanak. Ezt az együttérző testvéri hangulatot tapasztalhattuk meg az erdélyi és anyaországi beszédekben, megszólalásokban, búcsúszavakban és az éneklésben. Hinni akarjuk, hogy az elhunyt püspök együttműködést is szolgáló munkáját tovább tudjuk folytatni és egyházaink közös jövője érdekében diadalra juttatni. Ez lehet minden unitárius dédelgetett álma.

    Amikor kifejezzük hálánkat, egyszersmind kérjük a mindenható Istent, hogy a lehető legkevesebb ilyen szertartásban legyen részünk, de adjon az Ég sok más olyan alkalmat, amelyen testvéri együvé tartozásunkat tudjuk munkálni és eredményekre juttatni közös történelmi értékeinket határon innen és túl.

     Életükre, munkájukra, szeretteik életére Isten gazdag áldását kérve maradunk

 

 

Budapest, 2009. július 31.

                                                                                  atyafiságos köszöntéssel :

 

                                                                                           Balázsi László  sk.

                                                                                  püspökhelyettes-főjegyző                                                                                                                                        

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                     Rázmány Csaba életrajzi adatai - összeállította Andrási György

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A temetés nagyrészt az alábbi szertartásrend szerint zajlott:

 

TEMETÉSI SZERTARTÁSREND   RÁZMÁNY  CSABA,  A  MAGYARORSZÁGI

UNITÁRIUS  EGYHÁZ  PÜSPÖKÉNEK VÉGTISZTESSÉGÉN : 2009. JÚLIUS 30.

 

      A Bartók Béla Egyházközség templomában 11-13 óra között (Bp. IX.ker.Hőgyes Endre u. 3. sz.)

 

      Bevonulás : klérus, világi megjelentek,rokonság-ültetés a kijelölt helyekre

 

1.      Kezdő ének : 22. számú : Szomorúan sóhajt szívünk…

Derekas ének : 59. számú : Téged kereslek könnyeimben…/1,3,5/

2.      Imádság : Bálint Benczédi Ferenc, az Erdélyi Unitárius Egyház püspöke

3.      Közének : 32. számú : Szeretlek Isten…/Rázmány Csaba püspök kedvelt éneke/

4.      Gyászbeszéd : Bálint Benczédi Ferenc Püspök

 

Léta Sándor a Bartók Béla Egyházközség lelkésze irányításával búcsúznak:

5.      Elekes Botond, a Magyarországi Unitárius Egyház főgondnoka

6.      Dr. Márkus Mihály református püspök, a Dunamelléki  Ref. Egyházkerület tiszteletbeli püspöke

7.      Dr. Hegedűs Lóránt nyugalmazott püspök, a Református Egyház és a Magyarok Világszövetsége Elnöksége részéről

8.      Dr. Schweitzer József nyugalmazott főrabbi az izraelita hitfelekezetek részéről

9.      Lezsák Sándor, az Országgyűlés  alelnöke, a Nemzeti Fórum elnöke

10.  Balog Zoltán református lelkész, az Országgyűlés Emberi Jogi, Kisebbségi, Civil-és Vallásügyi Bizottságának elnöke

11.  Andrási György a család szülőfalujának és a hozzátartozóknak nevében búcsúzik

12.  Bíró Mihály, Rázmány Csaba egykori gyülekezetének, Alsóboldogfalvának lelkésze

13.  Knut Klaveness Heidelberg, a Norvég Unitárius Egyház vezetője

14.  Lászlóné Szathmári Zsuzsanna, az Erdélyi Unitárius Történelmi Családok részéről

15.  Dr. v.Tóthpál Tamás székkapitány, széktartó a Vitézi Rend 1920 részéről

17.  Pécsi L. Dániel jelképtervező, a Szent László Lovagrend részéről

18. Demeter Zoltán, a Brassai ESÖT Társasága nevében búcsúzott

      Léta Sándor,  a lelkészek és gyülekezetek részéről

 

19.  Elekes Botond főgondnok közérdekű bejelentése:  mindenkit hívni a Fiumei úti temetőbeli búcsúztatásra, majd az egyházközség gyülekezeti termében tartandó kegyeleti fogadásra (busz áll készen a kocsival nem rendelkezőknek, de kérjük a szabadhellyel rendelkező autósokat, hogy segítsenek az el- és visszaszállításban).

20.  Magyar Himnusz, Székely Himnusz… Kivonulás a bevonulás sorrendjében…

 

A Fiumei úti Sírkert ravatalozójában és a sírnál  14-16 óra között (Bp. VIII. ker. Fiumei út, 16. sz.)

 

21.  Ének : 199. számú : Tebenned bíztunk eleitől fogva…(1 szakasz)

22.  Gyászbeszédet mond : Balázsi László, a Magyarországi Unitárius Egyház püspökhelyettese és Dr. Rezi Elek, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Akadémia rektora

23.  Balázsi László búcsúztat a Család nevében…

24.  Ének : 199. számú 2. szakasza : Az embereknek meg kell, Uram halni…

25.  A ravatalozóban a lelkészek és vitézek díszőrséget állnak 10 perces váltásban, a Rezi Elek beszéde alatt: Elekes Botond, Balázsi László, Pálffy László és Kelemen Attila.

A ravatalozótól a sírig a lelkészek sorfala közt lelkészek vigyék a koporsót, ha ez lehetséges, és néhány koszorút is. Koszorúvivésre kérünk gyülekezeti tagokat is!

Közben az 57. számú éneket énekeljük: Hozzád megyek, Uram, Hozzád közel…

26.  A sírt körbeállják a hazai és erdélyi lelkészek. Búcsúbeszédet mond Léta Sándor, a Bartók Béla Egyházközség lelkésze. A hantolás előtt minden jelenlévő lelkész,

a kéréseink szerint, egy bibliai verssel búcsúzzon. A hantolás alatt énekeljük a 106-os (Reménykedő szívvel…), a 189-es (Mint a szép híves…), a 252-es (Térj magadhoz, drága Sion…), a 294-es (Tovább már nem kísérhetünk …) éneket.

27.  Léta Sándorral közösen elmondjuk a Miatyánkot, majd a lelkészi áldással fejezzük be.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elhangzott beszédek és utógondolatok:

Bálint Benczédi Ferenc püspök búcsúbeszéde

Elekes Botond főgondnok búcsúbeszéde
Lezsák Sándor országgyűlési képviselő
búcsúbeszéde 

Andrási György ny. tanácsos és unitárius lelkész búcsúzik a szülőfalu és a család nevében

Bíró Mihály alsóboldogfalvi lelkész búcsúbeszéde  .doc

Knut Heidelberg norvég lelkész búcsúbeszéde magyar nyelven  .doc és angol nyelven (English) .pdf

Dr. Rezi Elek búcsúbeszéde a koporsó mellett 
Balázsi László püspök-helyettes búcsúztatója

Léta Sándor lelkész búcsúbeszéde a sírnál  .doc

Pap Gy. László: A főpásztor temetésének margójára

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Fényképek:

 

     

   

     

               

 

                    

 

 

 

 

2009. szeptember 19-én kimentünk a sírhoz: